Wang Wei looks out of his studio

Iglesia de San Francisco

Roofs

Town hall bells

Wang Wei (699-761):

書事

輕陰閣小雨
深院晝庸開
坐看蒼苔色
欲上人衣來


shū shì

qīng yīn gé xiăo yŭ
shēn yuàn zhòu yōng kāi
zuò kàn cāng tái sè
yù shàng rén yī lái


Studiolum

Light cloud. Rain drizzling
around the studio.

Grew tired. Opening the window
to the deep courtyard.

Sitting. Watching
the green of the moss.

It’s getting cold. I should
put on some clothes.

Sunrise

No hay comentarios: