Wang Wei (699-761)


归辋川作

谷口疏鐘動,
漁樵稍欲稀。
悠然遠山暮,
獨向白云歸。
 菱蔓弱難定,
楊花輕易飛。
東皋春草色,
惆悵掩柴扉。


guī wăng chuān zuò

gŭ kŏu shū zhōng dòng
yú qiáo shāo yù xī
yōu rán yuăn shān mù
dú xiàng bái yún guī

líng mán ruò nán dìng
yáng huā qīng yì fēi
dōng gāo chūn căo sè
chóu chàng yăn chái fēi


Returning to Río Wang

a distant bell on entering the valley
less and less fishermen and woodmen

evening sets on the far away mountains
I return alone to the white clouds

fragile water chestnuts cannot take root
willow catkins easily fly with the wind

color of spring grass on the eastern bank
with a heavy heart I close the wooden door

No hay comentarios: